Diensten

Financieel en administratief VvE beheer

Professioneel beheer van een VvE kan niet zonder een verantwoorde en inzichtelijke administratie. Dit betreft zowel de financiële administratie als alle overige zaken die goed dienen te worden vastgelegd. Een goede financiële planning en het voeren van een goed financieel beleid biedt zekerheid en rust.

Staal VvE Beheer voert graag het financieel en administratief beheer voor u uit.

Een overzicht van ons financieel en administratief beheer:

 • Het beheren en administreren van de ten name staande rekening(en) van de vereniging
 • Het verzorgen van de ledenadministratie en de correspondentie van de vereniging
 • Het organiseren/bijwonen/notuleren van een jaarlijks te houden Algemene Ledenvergadering
 • Dagelijks bestuur, d.m.v. het onderhouden van contacten met leden VvE.
 • Het archief van de Vereniging beheren
 • De zorg voor het voldoende verzekeren en verzekerd houden van het gebouw of complex tegen schade als gevolg van brand en/of andere oorzaken
 • Incasseren van de verschuldigde bijdrage van de appartementseigenaren
 • Opstellen en handhaven incassoprocedure (met inachtneming van de wettelijke bepalingen)
 • Signaleren achterstallige betalingen, uitvoeren van de incassoprocedure
 • Het, na goedkeuring van het bestuur, betalen van alle voor rekening komende gemeenschappelijke kosten en lasten die voor rekening van de Vereniging komen
 • Het vervaardigen van een concept begroting.
 • Het maken van de jaarstukken over het verstreken boekjaar (exploitatierekening en balans)
 • Het aanleveren de jaarstukken aan de kascontrolecommissie en het desgevraagd verstrekken van nadere informatie dienaangaande

Technisch VvE beheer

Het gebouw is voor de VvE haar belangrijkste bezit. Het goed onderhouden van uw pand draagt bij aan het woongenot en is in belangrijke mate bepalend voor de waarde van uw appartement. Voor de gemeenschappelijke onderdelen bent u, samen met de overige eigenaren, verantwoordelijk. Staal VvE Beheer ontzorgt u desgewenst op dit gebied.

Onder technisch beheer vallen de volgende werkzaamheden:

 • Het opvragen van offertes en bespreken/overleggen met het bestuur/adviescommissie
 • Het uitbesteden van werkzaamheden na goedkeuring van het bestuur of vergadering
 • Het laten opstellen van een offerte voor een meerjaren onderhoudsplanning en reserveren voor dit plan in overleg met de vereniging.
 • Het behandelen van schadeaangelegenheden
 • Oplossen van storingen aan gemeenschappelijke eigendommen van de VvE
 • 24-uur/7 dagen per week bereikbaar in noodsituaties
 • Het laten controleren door een bouwkundige van uitgevoerde werkzaamheden indien gewenst (dit is tegen uurtarief van de bouwkundige)
 • Het zo nodig afsluiten en beheren van onderhoudscontracten ten behoeve van technische installaties en gemeenschappelijke voorzieningen

Overstappen VvE / Opstarten VvE

Overweegt u met de VvE over te stappen of wilt u het beheer uitbesteden dan wel uw VvE activeren / opstarten?

Staal VvE Beheer Den Haag en omstreken staat voor u klaar!

Vul onderstaand formulier in:  * = Invoer verplicht