Financieel & administratief VvE beheer

Financieel & Administratief VvE beheer

Professioneel beheer van een VvE kan niet zonder een verantwoorde en inzichtelijke administratie. Dit betreft zowel de financiële administratie als alle overige zaken die goed dienen te worden vastgelegd. Een goede financiële planning en het voeren van een goed financieel beleid biedt zekerheid en rust.

Staal VvE Beheer voert graag het financieel en administratief beheer voor u uit.

Een overzicht van ons financieel en administratief beheer:

 • Het beheren en administreren van de ten name staande rekening(en) van de vereniging
 • Het verzorgen van de ledenadministratie en de correspondentie van de vereniging
 • Het organiseren/bijwonen/notuleren van de Algemene Ledenvergadering
 • Dagelijks bestuur, d.m.v. het onderhouden van contacten met leden VvE
 • Het archief van de vereniging beheren
 • Aandacht voor het verzekeren van het gebouw of complex tegen schade als gevolg van brand en/of andere oorzaken
 • Incasseren van de verschuldigde bijdrage van de appartementseigenaren
 • Opstellen en handhaven incassoprocedure (met inachtneming van de wettelijke bepalingen)
 • Signaleren achterstallige betalingen, uitvoeren van de incassoprocedure
 • Het, na goedkeuring van het bestuur, betalen van alle voor rekening komende gemeenschappelijke kosten en lasten die voor rekening van de vereniging komen
 • Het vervaardigen van een concept begroting
 • Het maken van de jaarstukken over het verstreken boekjaar (exploitatierekening en balans)
 • Het aanleveren de jaarstukken aan de kascontrolecommissie en het desgevraagd verstrekken van nadere informatie dienaangaande