De VvE en de vrees voor precedentwerking

De VvE en de vrees voor precedentwerking

Een terugkerend onderwerp binnen VvE’s is de vrees voor precedentwerking. Tegenover die vrees van de VvE staat het eventuele belang van een individuele eigenaar die toestemming vraagt voor bijvoorbeeld het realiseren van een op- of aanbouw, het plaatsen van een airco met buitenunit, een zonnescherm en dergelijke. Veel VvE’s krijgen (regelmatig) dergelijke verzoeken van individuele eigenaars.

Voor wat betreft verzoeken aan de VvE tot het verlenen van toestemming, volgt uit de rechtspraak dat de VvE bij elk verzoek om toestemming opnieuw een belangenafweging moét en kán maken en daarbij rekening moet houden met de concrete omstandigheden van het geval. De VvE beoordeelt aldus, of het ene geval vergelijkbaar is met het andere. Zo oordeelde o.a. het Hof Amsterdam bij uitspraak van 29 november 2016. De verzoekende eigenaar kan er dus niet zonder meer van uit gaan dat van precedentwerking sprake is en daarmee rechten zijn ontstaan. Te allen tijde zal het verzoek afzonderlijk moeten worden beoordeeld. Het feit dat eerder toestemming aan een andere eigenaar is verleend kan meespelen, maar is dus niet zonder meer doorslaggevend. Tegelijkertijd kan de VvE een verzoek om toestemming door eigenaar niet weigeren enkel vanwege de vrees voor precedentwerking.

Bron:  Rijssenbeek Advocaten – 9 augustus 2023

Photo by Isaac Benhesed on Unsplash